×Onze groothandel is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. We starten de opleiding Nagelstyling op woensdagavond 16 februari en dinsdag 01 maart. We hebben nog een aantal plaatsen vrij! Bel ons 0528 - 371755.
Erkend opleidingsinstituut
Officieel Magnetic Distributeur

Opleidingsreglement Nail Academy Nicolle

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Totstandkoming van de overeenkomst
1.1   Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Nail Academy Nicolle voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 
1.2.  Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Lesdagen 
Alle lessen starten om 10.00 uur en eindigen om 16.30 uur, tenzij anders is aangegeven. 
De cursist dient 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn. Deze tijd is bedoeld om de tafel in te richten en om een kopje koffie te nuttigen. 

2.a  Indien het niet mogelijk is om op tijd aanwezig te zijn (door bv. een ongeluk onderweg of file) dan dient u dit telefonisch door te geven. Het is tot 10.30 uur toegestaan het cursuslokaal te betreden en deel te nemen aan de cursus. Na 10.30 uur is het niet meer mogelijk om de cursus op de betreffende dag te volgen. U kunt dan een nieuwe afspraak maken om de cursus in te halen. 

Inhalen van de cursussen
De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen. Het is mogelijk om per 8 lesdagen 1 les te verzetten, dit dient voor aanvang van de opleiding bij de Nail Academy schriftelijk bekend te zijn gemaakt door de cursist. Bij meer dan 1 verschoven lesdag per 8 lesdagen wordt bij elke volgende verschuiving een bedrag ad €25,- administratiekosten berekend. 

3.a  Inhalen van geannuleerde lessen is alleen mogelijk indien de annulering minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de les bij ons is aangemeld. Dit kan alleen via ons emailadres: info@nail-academy-nicolle.nl.

Nail Academy Nicolle is gerechtigd in geval van overmacht de cursusdagen te wijzigen zonder dat de cursist daarvan compensatie in enigerlei vorm kan vragen. In dit geval wordt het nieuwe cursusrooster schriftelijk aan u medegedeeld.

Lesgeld 
4.a.  Om verzekerd te zijn van deelname aan de opleiding en/of cursus, dient u zich schriftelijk aan te melden en de (aan)betaling te voldoen voor aanvang van de (eerste) lesdag. Na inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met daarbij de factuur voor de betaling van de opleiding. U ontvangt na betaling een betalingsbevestiging.
4.b.  Het lesgeld dient 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende cursus in zijn geheel te zijn voldaan door middel van een betaling. Nail Academy Nicolle behoudt zich het recht voor om bij annulering vóór aanvang van de cursus/opleiding 10% van het totale lesgeld in te houden in verband met administratiekosten. Besluit u om tijdens de opleiding te stoppen dan behoudt Nail Academy Nicolle het recht om 50% van het lesgeld van de cursus/opleiding in te houden in verband met administratie- en annuleringskosten. 
4.c. Besluit u binnen 14 dagen na inschrijving om de opleiding toch niet te volgen, dan kunt u deze annuleren zonder extra kosten met in acht name van punt 4a.   

Annulering c.q. wijziging door Nail Academy Nicolle
5.1    Nail Academy Nicolle heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Nail Academy Nicolle betaalde bedrag. 

5.2    Nail Academy Nicolle is binnen een redelijke termijn gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Nail Academy Nicolle tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Nail Academy Nicolle besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde bedrag. 
5.3    Nail Academy Nicolle heeft het recht, indien een ingeplande trainer verhinderd is, om een vervangende trainer in te zetten.
5.4    Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding. 

Lespakketten
Nail Academy Nicolle heeft voor diverse lessen/modules lespakketten samengesteld. Deze pakketten bevatten voldoende producten en gereedschappen om tijdens de lessen mee te werken en om thuis mee te oefenen. De lespakketten ontvangt u op de 1e lesdag (van een module). Tijdens de opleiding werkt u uitsluitend met uw eigen materialen tenzij anders is aangegeven in de bevestigingsbrief. Nail Academy Nicole behoudt het recht om de inhoud en de prijzen ter alle tijden te kunnen veranderen. Dit wordt schriftelijk aan de cursist doorgegeven.

Modellen
U bent zelfverantwoordelijk voor uw modellen. Nail Academy Nicolle kan niet bemiddelen in het vinden van modellen. Mocht uw model afzeggen dan is dit geen reden om de les te annuleren, probeer daarom tijdig een groepje geschikte modellen te vinden zodat u niet onverhoopt zonder model komt te zitten.  

Vooropleiding en thuisstudie
Voor onze opleidingen en cursussen is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Voor het beste resultaat is het wel belangrijk dat u de Nederlandse taal beheerst. Naast de lesdag/avond, is het wenselijk om thuis zo veel mogelijk oefenen, dit zal ongeveer 5-10 uur per week zijn.

Examen
Het examen wordt ongeveer vier maanden na de laatste lesdag afgenomen. Nail Academy Nicolle organiseert meerdere malen per jaar examens. Er zijn kosten verbonden aan de examens. U mag vaker dan 1 keer deelnemen aan een examen.

Studiefinanciering
Voor de opleiding van nagelstyling aan Nail Academy Nicolle is geen studiefinanciering mogelijk. Indien u zich op advies van een uitkeringsinstantie bij ons laat omscholen tot nagelstylist kunt u een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij het UWV of het RBO.

Certificaat
Voldoet u aan de eisen die aan een beginnende nagelstylist gesteld worden, dan ontvangt u van ons per techniek een deelcertificaat. Wanneer u alle techniekmodules succesvol heeft afgesloten, ontvangt u, na overlegging van de reeds behaalde deelcertificaten bij uw laatste examen, van Nail Academy Nicolle het Magnetic diploma Basis Nagelstylist. Na met goed gevolg afronden van een applicatiecursus ontvangt u een officieel certificaat van deelname. 

Klachtenprocedure
Ontevreden over onze dienstverlening?

Nail Academy Nicolle zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Nail Academy Nicolle ziet dan graag dat u uw klacht onder de aandacht van ons brengt zodat we daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

12.1 Het kan voorkomen dat Nail Academy Nicolle een klant incorrect behandelt. Dan moet de klant met zijn klacht bij ons terecht kunnen. Er zal dan in overleg met u zo snel mogelijk geprobeerd worden een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Een klacht is per slot van rekening een kans! En een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

12.2 Wat is een klacht? 

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat Nail Academy Nicolle niet aan de verwachtingen heeft voldaan die als klacht worden ingediend of als zodanig herkenbaar zijn. De klachten hebben betrekking op onze opleidingen, workshops en cursussen georganiseerd door Nail Academy Nicolle.

12.3 De bij deze klachtenprocedure betrokken personen en instanties zijn dus u, de klant, Nail Academy Nicolle, het opleidingscentrum en de daarbij betrokken trainers en medewerkers. 

12.4 Een klacht: hoe gaat dat in z'n werk?

Eigenlijk is het heel eenvoudig! 

Heeft u een klacht of constateert u een fout die vaker voor is gekomen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@nail-academy-nicolle.nl. Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? 

Wij gaan dan met u in overleg om te zien of we een oplossing kunnen vinden voor het gerezen probleem. Wij streven er na dat de klacht na een periode van 4 weken is afgerond. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt u hiervan binnen vastgestelde termijn in kennis gebracht waarbij het uitstel wordt toegelicht. 
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en wij hanteren een bewaartermijn van 1 jaar.  
Mocht bedoeld overleg in uw ogen niet tot een voldoende bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht per mail indienen bij de directie t.a.v. dhr. J.R. Stam, emailadres: jrstam@kpnmail.nl

Als u een klacht niet aan Nail Academy Nicolle wilt voorleggen of mocht het laatste overleg in uw ogen niet tot een voldoende bevredigend resultaat leiden dan kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijk persoon. Deze worden voorgelegd aan een notaris verbonden aan Scholten en Wilmink, notarissen, Hoofdstraat 70, 7901 JS Hoogeveen (postbus 540, 7900 AM Hoogeveen). De uitspraak onafhankelijke derde is bindend.

Privacy Persoonsgegevens
Nail Academy Nicolle gebruikt de persoonsgegevens van de cursist uitsluitend voor de correcte uitvoering van het opleidingstraject. Nail Academy Nicolle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft medegedeeld tijdens de opleiding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cursist is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de Nail Academy Nicolle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
14.1 Nail Academy Nicolle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen.

14.2 Nail Academy Nicolle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nail Academy Nicolle is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

14.3 Alle schade door de cursist aan het gebouw, het meubilair, etc. toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld. 

14.4 De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en eigendommen van derden.

Beschadiging en diefstal
15.1 Nail Academy Nicolle heeft het recht van de cursist een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur, producten of dergelijke in/aan het pand beschadigt.

15.2 Nail Academy Nicolle meldt diefstal altijd bij de politie.

Aanvullende bepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist de directie van Nail Academy Nicolle.

 

Hoogeveen, oktober 2020

Er zijn geen producten die overeenkomen met de selectie.